Αρχιερεσίες του συλλόγου μας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παν. Κάππας έκανε τον απολογισμό των πεπραγ μένων και όσον αφορά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή ιατρείου στο χώρο όπου στεγαζόταν το παλιό κοινοτικό γραφείο, το οποίο ήδη γκρεμίστηκε με τη συνδρομή του Δή-
μου και ευχαριστούμε γι’ αυτό το Δήμαρχο, περιμένοντας την περαιτέρω βοήθειά του.
Επίσης, ένας ακόμη στόχος είναι η δενδροφύτευση στην είσοδο του χω ριού. Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός από τον ταμία Απ. Χρυσικό και
σύμφωνα με τα στοιχεία τα έσοδα του Συλλόγου μας ήταν 26.504€ και τα έξοδα 20.914€, δηλαδή υπάρχει ένα καθαρό υπόλοιπο 5.590 €.
Στη συνέχεια ακολούθησε ευρεία ανταλλαγή απόψεων και ελεύθερη συ ζήτηση για ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος του Συλλόγου και του χωρι ού.
Οι εργασίες της Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την εκλογή νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου.
Στις 17 Μαρτίου 2009 τα νεοεκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα
και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Κάππας, 6977201864
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Θεοδωρογιάννης, 6977266114
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Σαγρής, 6932226060
Ταμίας: Αποστόλης Χρυσικός, 6979671676
Μέλη:
Εκπρ. Λαμίας: Δημήτριος Τόλης, 6977400135
Εκπρ. Καρπενησίου: Θωμάς Θεοδωρογιάννης, 6972277644
Εκπρ. Αγρινίου: Παναγιώτης Μπακογιάννης, 6972075341
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Γιώργος Κουτρομάνος, 6944835313
Αναπλ. Γραμματέας: Βασίλης Μπακογιάννης, 6948281791
Αναπλ. Ταμίας: Πηνελόπη Κάππα, 6973533640
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Δημήτριος Χρυσικός, Κων/νος Χρυσικός
Αναπληρωματικά μέλη:
Κάππα Ελένη και Κάππας Δημήτριος
Θυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές και όποιος συγχω-
ριανός ενδιαφέρεται μπορεί να τις παρακολουθεί, αρκεί προηγουμένως να
επικοινωνήσει με κάποιο μέλος του Δ.Σ. για να μάθει την ημέρα και την ώρα.
Τέλος, το Δ.Σ. αποφάσισε να ανοιχτεί λογαριασμός στην Εθνική Τράπε-
ζα, όπου μπορεί όποιος επιθυμεί να καταθέτει τη συνδρομή του, η οποία άλ-
λωστε αποτελεί και τη μόνη πηγή εσόδων του Συλλόγου.
Ο αριθμός λογαριασμού είναι:
Εθνική Τράπεζα 077/296026-51
Για τους συγχωριανούς μας του εξωτερικού, ο αριθμός λογαριασμού εί-
ναι: GR0901100770000007729602651

 

 

kit graphique : kit graphique